Na stronie Ministerstwa Środowiska przedstawiono kluczowe na chwilę obecną opracowanie dotyczące problematyki prac utrzymaniowych na rzekach. „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania” przedstawia rodzaje prac, ich prawidłowe wykonanie, technologię, a także wpływ poszczególnych typów robót na różne elementy środowiska rzecznego.

Cytując fragment wstępu: „Tymczasem, z licznych danych literaturowych wynika, że prace utrzymaniowe często mają negatywne oddziaływanie na środowisko oraz stan i potencjał ekologiczny wód. Dotyczy to zwłaszcza działań wykonywanych na większych odcinkach rzek o naturalnym charakterze. Odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie prac utrzymaniowych, połączone z zastosowaniem środków minimalizujących i rozwiązań proekologicznych, może znacznie ograniczyć ich negatywne oddziaływania. Możliwy jest wówczas także pozytywny wpływ wykonywanych działań na środowisko, szczególnie w przypadku rzek uregulowanych i silnie przekształconych, w których wprowadzane są elementy renaturyzacji.”

Pełna treść publikacji jest dostępna na stronie Ministerstwa Środowiska tutaj ,

lub do pobrania poniżej (każda część podręcznika w oddzielnym pliku).

KDP_01_-_Katalog_dobrych_praktyk

KDP_01_-_Streszczenie

KDP_01_-_Summary_2

KDP_01_-_G_Literatura

KDP_01_-_F_Zdjecia_i_rysunki

KDP_01_-_E_Propozycje_wdrazania_zalecen_okreslonych_w_Katalogu

KDP_01_-_D_Elementy_dobrych_praktyk

KDP_01_-_C_Wykaz_dobrych_praktyk_dla_wykonawcow_przedsiewziec

KDP_01_-_B2_Ocena_oplacalnosci_planowania_przedsiewziec_-_analiza_przypadkow

KDP_01_-_B1_Ocena_stanu_hydromorfologicznego_ciekow

KDP_01_-_A_Macierze_oddzialywan