Administratorem Twoich danych osobowych  jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie

(dalej: „Administrator”), ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, tel. 22 660 33, e-mail:kontakt@wwf.pl.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@wwf.pl.
 2. W ramach procesu rekrutacyjnego Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tego procesu i zawarcia umowy.
 3. W związku z tym, że preferowaną formą współpracy jest umowa cywilnoprawna lub o świadczenie wolontariatu – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych formularzu jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
 6. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. W celu informowania o działaniach statutowych i marketingowych Administratora – w zakresie w jakim przetwarzanie danych nie odbywa się na podstawie zgody, podstawą prawną jest przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych osobowych). Takimi odbiorcami mogą być dostawcy usług współpracujący z Administratorem, np. biuro księgowo-rachunkowe, doradcy zewnętrzni, dostawcy rozwiązań informatycznych. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. Poniżej znajdziesz ogólną informację o tych prawach oraz wskazówki dotyczące ich realizacji.
 • Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz złożyć na piśmie, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora.
 • Przysługuje Ci prawo uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 • Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz aktualizacji lub uzupełnienia danych, jeśli dane lub Twoja sytuacja uległy zmianie.
 • Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora na Twój temat lub ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzą warunki określone w przepisach prawa.
 • Przysługuje Ci prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi lub wydane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym uprawnienie to jest ograniczone do danych osobowych, które Administrator otrzymał od Ciebie.
 • Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania mającego za podstawę uzasadniony interes Administratora. Sprzeciw musi być umotywowany, bo jego zasadność podlega ocenie Administratora.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Ochrona prywatności stanowi istotny obszar naszej działalności, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt