W gminie Czyże powiatu hajnowskiego planowana jest eksploatacja torfu ze złóż Klejniki-Gorodczyno i Klejniki 5. Taka eksploatacja byłaby prowadzona odkrywkowo. Po zdjęciu wierzchniej warstwy (nadkładu), którą jest darń i torf na całej powierzchni, kopalina byłaby wydobywana z powierzchni ziemi za pomocą maszyn spalinowych (koparki, ciężarówki). Według zapewnień inwestora, wydobycie miałoby się odbywać bez konieczności wypompowywania wody ze złoża.

 

Przedstawiamy raport „Wpływ eksploatacji torfu ze złoża Klejniki 5 i Klejniki-Gorodczyno na stosunki hydrologiczne obszaru objętego eksploatacją oraz okolicznych terenów”. W analizie opisano możliwe skutki oddziaływania planowanego wydobycia torfu na wody podziemne i powierzchniowe. Przeanalizowano również oddziaływanie na wody, gdyby inwestor zdecydował się na odwadnianie złoża.

 

Główne wnioski z ekspertyzy:

  • Chwilowe oddziaływanie eksploatacji złoża torfu na stosunki wodne zależy częściowo od intensywności wydobycia, ale nie ma wpływu na sumaryczne oddziaływanie w całym okresie funkcjonowania kopalni. Po zakończeniu eksploatacji złoża na dnie wyrobiska powstanie rozległy, ale płytki zbiornik wodny, zwierciadło wód podziemnych zostanie trwale obniżone, a zasoby zretencjonowane wód ulegną zmniejszeniu.
  • Parowanie z lustra wody zbiornika poeksploatacyjnego jest większe niż łąk, które są tam obecnie, a postępująca zmiana klimatu będzie zwiększać straty z parowania w bilansie wodnym.
  • Zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych może wystąpić w razie wycieku substancji ropopochodnych z pojazdów silnikowych eksploatujących złoże i wywożących urobek. Szczególne zagrożenie występuje, gdy dojdzie do przebicia spągu złoża i przedostania się produktów ropopochodnych fazy ciężkiej do piasków podścielających złoże.
  • Eksploatacja złóż torfu wiąże się z emisjami do atmosfery metanu i podtlenku azotu uwięzionych w złożu lub zwiększeniem emisji tych gazów na skutek odwadniania torfowiska. Dalsze emisje tych gazów pochodzić mogą ze zbiornika poeksploatacyjnego po zakończeniu rekultywacji wyrobiska. W związku z powyższym należy zbadać zawartość metanu w torfach złoża Klejniki-Gorodczyno.

 

 

Całość raportu do pobrania:

 WPŁYW EKSPLOATACJI TORFU ZE ZŁOŻA KLEJNIKI 5 I KLEJNIKI-GORODCZYNO NA STOSUNKI HYDROLOGICZNE OBSZARU OBJĘTEGO EKSPLOATACJĄ ORAZ OKOLICZNYCH TERENÓW