Nakładem Fundacji WWF Polska ukazało się drugie wydanie Dobrych Praktyk Utrzymania Rzek. W opracowaniu w sposób czytelny i przejrzysty opisano podstawy biologii i ekologii rzek, rodzaje prac utrzymaniowych, ich wpływ na środowisko naturalne i możliwe działania minimalizujące ich negatywne oddziaływania.

„Zakres tej publikacji ograniczony jest tylko do prac utrzymaniowych, tj. do typów działań wyliczonych w zamknięty sposób jako roboty utrzymaniowe w Prawie Wodnym. Nie wyczerpuje to potrzeb właściwego zarządzania rzekami, w tym np. bardzo ważnych potrzeb kształtowania i utrzymania ich dolin, kształtowania zasad korzystania z wód, jak również potrzeb regulacji czy renaturyzacji rzek (wymagających już działań inwestycyjnych). Te bardzo ważne zagadnienia są i będą przedmiotem innych opracowań i propozycji.”

Jest to pozycja dla osób zawodowo zajmujących się rzekami, ale też dla osób, którym los rzek nie jest obojętny.

„Rzeki należą do ekosystemów dynamicznych, podlegających stałym naturalnym zmianom. Tempo tych zmian jest zwykle znaczne. Coroczne wezbrania i okresy niżówek kształtują zarówno warunki morfologiczne koryta, szatę roślinną brzegów, jak też zespoły organizmów wodnych i związanych z wodą w całej dolinie rzecznej. Większe wezbrania powodują zasadnicze przeobrażenia koryta, zmianę jego biegu oraz uruchamiają procesy wtórnej sukcesji ekologicznej i rekolonizacji zmienionego koryta przez rośliny i zwierzęta. Takie dynamiczne funkcjonowanie odróżnia rzeki od ekosystemów jeziornych oraz od większości lądowych, które zwykle w toku sukcesji osiągają pewną stabilizację ”

Publikacja do pobrania tutaj:

Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II